Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Ørsøvej 93

Brønderslev kommune sælger en mindre grund i Ørsø – et hyggeligt lille bysamfund i den østlige del af Brønderslev Kommune.

Den er sat til salg uden mindste pris og sælges kun i sin helhed.

Mindre byggegrund

Ørsøvej 93 er en mindre byggegrund, som er velegnet til sammenlægning med en anden grund eller som passer til byggeri af en mindre bolig.  

Vilkår for bud

Når du afgiver et bud, skal du oplyse Fast pris pr. m2 eksklusiv moms og tilslutninger.

Du kan ikke give bud, der lyder på højeste bud + x kr. Hvis du afgiver den type af bud, bliver det afvist af Brønderslev Kommune og indgår ikke i den samlede vurdering af bud.
Du skal skrive dit navn, adresse, e-mail og telefonnummer på det bud du giver.

Dit bud sender du til raadhus@99454545.dk i emnefeltet skriver du lukket bud Ørsøvej 93

Dit bud skal være hos Brønderslev Kommune senest fredag d. 6. november 2020 kl. 09.00

Bud der ikke kommer ind til tiden eller på anden vis, ikke lever op til konditionerne for afgivelse af bud, bliver afvist og ikke behandlet på Økonomiudvalgsmøde d. 18. november 2020.

Kriteriet for tildeling af areal er udelukkende pris. Det betyder, at hvis 2 byder på samme del af arealet, vil arealet blive tilbudt til den, der har budt højest. Hvis 2 købere byder samme pris på samme areal, vil Brønderslev Kommune forsøge at indhente overbud blandt alle der har budt. Hvis ikke, der kan indhentes overbud, kan Brønderslev Kommune vælge enten at trække lod blandt de højestbydende eller lade udbuddet gå om.

Udbuddet af arealet sker i henhold til Lov om kommuners styrelse § 68, bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 og vejledning nr. 60 af 28.juni 2004

Brønderslev Kommune har retten til at afvise alle indkomne bud.

Salgsvilkår

Arealet er sat til salg i den stand, som det er, og som budgiver har haft mulighed for at se arealet med hensyn til ledninger, installationer og beplantninger med mere.

Arealet er udbudt uden mindste pris.

Arealet er fra overtagelsesdagen udelukkende på købers regning, ansvar og risiko i alle henseender.

Overtagelsesdagen bliver aftalt mellem køber og sælger i forbindelse med en købsaftale.

Valg af køber vil ske ud fra en vurdering, hvor prisen vægter 100 %

Køber skal stå ved sit bud i 6 måneder efter sidste frist for indsendelse af tilbud om køb.

Købesummen for arealet skal køber betaler ind senest på den aftalte overtagelsesdag på deponeringskonto. Hvis det ikke sker, bortfalder handlen i sin helhed.

Arealet sælges uden ansvar for sælger i forhold til jordbundens bæreevne, arkæologi og forurening.

Sælger skriver købsaftale.

Tinglysningsafgifter og øvrige berigtigelsesomkostninger betales af parterne med halvdelen til hver.

Købers advokat foretager den digitale registrering af skødet.

Hver part betaler sine egne advokat- og / eller rådgiveromkostninger.

Handlen bortfalder, hvis de nævnte vilkår ikke bliver opfyldt. Ingen af parterne kan i den anledning gøre krav gældende mod hinanden.

Ejendommen

• Matrikelnummer 27x Ørsø Fjerding, Dronninglund • vurdering SKATs grundværdi 78.200 kr • areal 763 m2

Planforhold

Kommuneplan:
Arealet ligger i rammeområde 30-D-01 til blandet bolig og erhvervsområde i landsbyen Ørsø.Frase: miljøforhold

Region Nordjylland har ikke oplysninger om jordforurening - Se bilag

Arealet er ikke klassificeret hos regionen eller kommunen. Men i forbindelse med byggeri på grunden er der krav om analyser af jorden, hvis det bliver flyttet uden for matriklen.

Sælger har ikke kendskab til eller anledning til at mene, at der er forurenet på arealet.

Jordbundsforhold

Der er ikke foretaget geotekniske jordbundsprøver af bæreevnen på arealet.

I forbindelse med overtagelsen af et areal er køber velkommen til at få foretaget geotekniske jordbundsprøver inden overtagelsen.

Sælger påtager sig i øvrigt intet ansvar for jordbundsforholdene.

Arkæologi

Arealet er ikke undersøgt for arkæologi af sælger.

Køber er underlagt en grundejers forpligtelser i henhold til Museumslovens §§ 25-27 vedrørende indhentelse af en udtalelse om risikoen for ødelæggelse af fortidsminder under byggeri. Udtalelsen kan køber hente ved Vendsyssel Historiske Museum.
Udgifter som følge af udtalelsen fra museet er købers. Det gælder alle udgifter herunder også til prøvegravning og eventuel udgravning af arealet.

Sælger har ikke kendskab til fortidsminder eller andre arkæologiske forhold på arealet. Arealet bliver overdraget uden ansvar, af nogen art, for sælger vedrørende fortidsminder og arkæologiske forhold.

Servitutter

Ejendommen overtages med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere, i det omfang denne handel ikke ændrer disse forhold. Sælger må dog ikke aktivt medvirke til at påføre ejendommen nye byrder.

Der henvises til de elektroniske tingbogsudskrifter dateret den 8. oktober 2020

Det samlede udbudsmateriale


Vilkår for bud
Kommuneplan 2017
Lokalplan
Salgsvilkår
Bilag uofficiel tingbogsattest, forureningsrapport, kortbilag

Opdateret 9. oktober 2020