Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Asaa Børnehave

Har du brug for god plads og lyst til at renovere, bygge om eller bygge nyt? Så har Brønderslev Kommune muligheden for dig i Asaa.

Brønderslev Kommune sælger den tidligere børnehave i Asaa.
Børnehaven er lukket i forbindelse med en sammenlægning med SFO’en på skolens arealer.

Vil du have plads?

 

Asaa Børnehave kan blive din. Bygningen og grunden er i offentlige udbud indtil 8. juni 2020. Det betyder, at du er med til at sætte prisen på ejendommen. 

Børnehaven Asaa hovedindgang

Ejendomsbeskrivelse

Bygningen har været i brug som børnehave indtil april 2020. Asaa gamle børnehave er opført i 1913, og ombygget i 1986, samt løbende renoveret. Omkring 2010 er der sket udskiftning af vinduerne i ejendommen.
Ejendommen består af en bygningsdel på 218 m2, et etage areal på 72 m2 og et grundareal på 2.431 m2

I forbindelse med en overtagelse kan køber søge om ændret anvendelse af ejendommen. Det vil sige købet kan søge om at måtte bruge ejendommen til enten erhverv eller bolig.

Om ejendommen kan ændre anvendelse vil afhænge af en individuel vurdering. Brønderslev Kommune ser dog positivt på at ændre anvendelse, men gør samtidig opmærksom på, at der ligger en større virksomhed i umiddelbar nærhed af ejendommen, som kan sætte begrænsninger for en ændret anvendelse.

Bygningensdelene frem står som brugte og trænger til en kærlig hånd. Rummene i bygningen er store og lyse med god højde. Bygningen ligger med indgang mod nordvest og dermed er den store grund placeret primært mod sydøst. Grunden er lettere kuperet, hvilket giver god mulighed for at genindrette den eksisterende legeplads til en spændende have med terræn.

I forbindelse med en renovering / ombygning af ejendommen er det op til kommende ejer at søge de myndighedsgodkendelser det kræver.

Køber er altid velkommen til at gå i dialog med byggesagsbehandlingen inden der bliver sendt en ansøgning om ændringer ind. På den måde kan du sikre, at de tanker du har med ombygningen kan gå igennem byggesagsbehandlingen.

Legepladsen ved Asaa Børnehave

Der er påbud om separatkloakering af ejendommen. Udskrift af BBR er vedlagt som bilag til udbudsmaterialet.

Udgiften til separatkloakeringen ligger hos kommende ejer.

Ejendommen er opført delvist i malet murværk og rødesten. Bygningen fremstår som ombygget og renoveret af flere omgange. Den fremstår derfor ikke specielt tidstypisk for byggeåret.
Bygningen er delvist i malet murværk og røde sten med skifertag. Indvendig består bygningen af flere store rum inklusiv et større toiletrum og køkkenafdeling.
Overetagen er primært indrettet til kontorer. Der er fritliggende spær i overetagen.

Ejendommen kan i fremtiden anvendes til offentlige formål inden for gældende planlægning. Men planlægningen kan forventeligt blive ændret til andet formål. Det er købers selv, der skal søge om ændret anvendelse.
Bygningen og grunden er i en størrelse, hvor der er mulighed for beboelse med liberalt erhverv eller flerfamiliers bolig.
Brønderslev Kommune er lydhøre over for de muligheder køber ser i ejendommen, så længe muligheder ikke er i uoverensstemmelse med de omkringliggende miljøer og bygninger.


Vilkår for bud

Når du afgiver et bud, skal du oplyse
Fast pris pr. m2 eksklusiv moms og tilslutninger.
Du kan ikke give bud, der lyder på højeste bud + x kr. Hvis du afgiver den type af bud, bliver det afvist af Brønderslev Kommune og indgår ikke i den samlede vurdering af bud.
Du skal skrive dit navn og adresse, samt den pris du byder enten i en mail eller i en vedhæftet fil til Brønderslev Kommune. Hvis du byder på vegne af et firma, skal du oplyse virksomhedens navn og cvr-nummer.
Du kan kun byde på ejendommen i sin helhed, det vil sige, hvis du vil give bud, så byder du både på bygningen og grunden. Det kan for nuværende ikke deles op.
Hvis du ønsker at drive virksomhed fra ejendommen vil Brønderslev Kommune gerne have oplyst, hvilken type af virksomhed, du vil drive.
Dit bud sender du til raadhus@99454545.dk i emnefeltet skriver du lukket bud Bolværksvej 2

Dit bud skal være hos Brønderslev Kommune senest mandag den 8. juni 2020 klokken 9.00.

Bud der ikke kommer ind til tiden eller på anden vis, ikke lever op til konditionerne for afgivelse af bud, bliver afvist og ikke behandlet på Økonomiudvalgsmøde den 17. juni 2020.

Kriteriet for afgørelsen af bud er udelukkende på pris.
Det betyder, at den der byder højest på ejendommen, køber ejendommen.
Hvis 2 parter byder samme pris for ejendommen, vil Brønderslev Kommune forsøge at indhente overbud blandt alle der har budt.
Hvis ikke Brønderslev Kommune kan indhente overbud blandt byderne kan Brønderslev Kommune vælge enten at lade udbuddet gå om eller trække lod blandt dem, der har budt højest og ens.
Udbuddet af arealet sker i henhold til Lov om kommuners styrelse § 68, bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 og vejledning nr. 60 af 28.juni 2004
Brønderslev Kommune har retten til at afvise alle indkomne bud.

Entreen i børnehaven

Salgsvilkår

Ejendommen er sat til salg i den stand, som den er og med det løsøre, der er på ejendommen. Dog bliver de 2 skulpturer, der står ved ejendommen flyttet af Brønderslev Kommune inden overtagelsen. De indgår derfor ikke i salget.

Potentielle budgivere har mulighed for at få fremvist ejendommen i udbudsperioden. Hvis du ønsker en fremvisning, kan du aftale nærmere tidspunkt med Bettina Breiner. En fremvisning vil ske under hensyntagen til de regler, der er på det givne tidspunkt i forhold til covid-19.

Ejendommen er udbudt uden mindste pris.

Ejendommen er fra overtagelsesdagen udelukkende på købers regning, ansvar og risiko i alle henseender.

Overtagelsesdagen bliver aftalt mellem køber og sælger i forbindelse med en købsaftale.

Valg af køber vil ske ud fra en vurdering, hvor prisen vægter 100 %

Køber skal stå ved sit bud i 6 måneder efter sidste frist for indsendelse af tilbud om køb.

Købesummen for arealet skal køber betaler ind senest på den aftalte overtagelsesdag på deponeringskonto. Hvis det ikke sker, bortfalder handlen i sin helhed.

Arealet sælges uden ansvar for sælger i forhold til jordbundens bæreevne, arkæologi og forure-ning.

Sælger skriver købsaftale.

Tinglysningsafgifter og øvrige berigtigelsesomkostninger betales af parterne med halvdelen til hver.

Købers advokat foretager den digitale registrering af skødet.

Hver part betaler sine egne advokat- og / eller rådgiveromkostninger.

Handlen bortfalder, hvis de nævnte vilkår ikke bliver opfyldt. Ingen af parterne kan i den anledning gøre krav gældende mod hinanden.

Ejendommen

Matrikel nummer: 91a Aså by, Aså-Melholt
Vurdering fra SKAT: Ejendomsværdi 840.000 kr. Grundværdi 364.700 kr.
Areal: 2.431 m2

 

Planforhold

Kommuneplan: 05-O-05 til offenlige formål

Lokalplan 03-26 for Asaa børnehave

 

Miljøforhold

Region Nordjylland har ikke oplysninger om jordforurening. Der er krav om analyse ved flyt af jord fra ejendommen.

Sælger har ikke kendskab til eller anledning til at mene, at der er forurenet på arealet.

 

Jordbundsforhold

Der er ikke foretaget geotekniske jordbundsprøver af bæreevnen på arealet.

I forbindelse med overtagelsen af et areal er køber velkommen til at få foretaget geotekniske jordbundsprøver inden overtagelsen.

Sælger påtager sig i øvrigt intet ansvar for jordbundsforholdene.

Udgang til legeladsen

Arkæologi

Arealet er ikke undersøgt for arkæologi af sælger.

Køber er underlagt en grundejers forpligtelser i henhold til Museumslovens §§ 25-27 vedrørende indhentelse af en udtalelse om risikoen for ødelæggelse af fortidsminder under byggeri. Udtalel-sen kan køber hente ved Vendsyssel Historiske Museum.
Udgifter som følge af udtalelsen fra museet er købers. Det gælder alle udgifter herunder også til prøvegravning og eventuel udgravning af arealet.

Sælger har ikke kendskab til fortidsminder eller andre arkæologiske forhold på arealet. Arealet bliver overdraget uden ansvar, af nogen art, for sælger vedrørende fortidsminder og arkæologiske forhold.

Servitutter

Ejendommen overtages med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere, i det omfang denne handel ikke ændrer disse forhold. Sælger må dog ikke aktivt medvirke til at påføre ejendommen nye byrder.

Der henvises til de elektroniske tingbogsudskrifter dateret den 7. maj 2020

Legepladsen ved bygningen

Det samlede udbudsmateriale

Vilkår for bud
Kommuneplan 2017
Lokalplan
Salgsvilkår
Bilag 1 Jordforureningsattest fra Region Nordjylland
Bilag 2 Uofficiel tingbogsattest af 7. maj 2020

Bilag 3 BBR

Opdateret 25. juni 2020